توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل معلم کودکان خاص


فهرست مطالب

 

وظایف معلم کودکان خاص... 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 6

بازارکار و آینده شغلی معلم کودکان خاص در جهان.. 7

میزان درآمد معلم کودکان خاص در جهان.. 7

بازارکار، درآمد و آینده شغلی معلم کودکان خاص در ایران.. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 8