توضیحات کامل :

تحقیق تقویت دیوارهامقدمه:

وقتی بار پلان بر روی دیوار كشیده شده اعمال شود، ظرفیت نهایی را میتوان به آسانی به دست آورد و دیوار URM فرو می ریزد. تأثیر اصلی این نوع بار عبارت است از تنش برشی كه بوسیله تركهای موجود در سراسر طول و با امتداد گسیختگی برش قابل تشخیص است. بعد از باز شدن ترك، دیوار كل ظرفیت خود را از دست داده و میتواند به آسانی به زیر و خارج از بار پلان فرو بریزد و زندگی انسان را به مخاطره بیاندازد. به این دلیل، پیش گیری و مهار این نوع گسیختگی دارای اهمیت است.

استفاده از سیستم های FRP میتواند جواب قانع كننده ای برای این مشكل باشد. با استفاده از تركیبات FRP، افزایش ظرفیت نهایی دیوار بدون اضافه كردن وزن و سختی آن با اجتناب از پیامدهای خطرناك ناشی از حوادث زمین لرزه ای ، امكان پذیر است.

علاوه بر این، به واسطه استفاده از FRP ، سود زیبایی شناختی ساختمانی و منطقی وجود دارد، كه عبارتند از حداقل اتلاف فضای مفید و با یك گچكاری میتوان مصالح تقویت كننده ساختمان را مخفی كرد.

توصیف مصالح ساختمان (مواد كار)

آزمایشات تجربی برای توصیف خصوصیات مكانیكی مصالح ساختمان بكار رفته در این بررسی، به نتیجه رسیدند. متوسط تاب فشردگی آجرهای رسی بنایی حاصل از آزمایش منشور.

Mpa , (ASTM C1314) 78/15 بود. دیوارها با میله های 2GFRP # به قطر mm6 و ورقه های GFRP در داخل یك چسب اپوكسی جاسازی شدند كه برطبق تولید و آزمایش نتایج همانطور كه در جدول 1 نشان داده شده است دارای خصوصیات مكانیكی هستند.

جدول 1 خصوصیات مكانیكی

مواد كار

تاب فشردگی

[Mpa]

مقاومت كششی

[Mpa]

ضریب الاستیكی

[Mpa]

میله های #2GFRP

-

824

50162

ورقه های GFRP

-

1687

83129

چسب اپوكسی

18/86

58/27

3102

 

روش تقویت

تكنیك كارگذاری دستی شامل مراحل ذیل است: (a) كاربرد آستر، برای كاهش دادن تخلخل سطح دیوار بنایی؛ (b) لاله ثانویه بطونه، برای هموار كردن ناهمواریهای روی سطح دیوار؛ (C) لایه ای از ماده اشباع شده مانند چسب، با استفاده از غلطك بكار میرود؛ (d) تثبیت موقعیت ورقه های FRP بر روی سطح دیوار، با استفاده از یك غلطك حباب برای بیرون راندن هوای به دام افتاده بین ماده اشباع و الیاف؛ و (e) یك لایه دوم ماده اشباع بكار رفته است (به شكل 1 مراجعه شود).

تكنیك ساختمانی FRP گزارش شده به یك متد كاربردی ساده تر نیاز دارد: (a) با استفاده از یك دستگاه سنگ سمباده دارای تیغه الماسی، چاكهای به ضخامت 5/1 برابر اندازه میله شیار دار میشوند؛ (b) لایه ای از چسب جاسازی با یك گان مناسب در شیار قرار داده شد؛ میله در شیار قرار گرفت و سپس چاك كاملاً با چسب پر شد تا میله FRP در محفظه قرار گیرد. (به شكل 2 مراجعه شود).