توضیحات کامل :

گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمه

 

 

مقدمه

در این گزارش باتوجه به زمان مربوط به كارآموزی مراحل، آماده سازی برای ساخت و قالبندی و آرماتوربندی و بتن ریزی سقفها، تیرها و ستونها انجام شده است.

روش ارائه این گزراش به این صورت است كه در بخشهایی مستقل تحت عناوین مصرفی كلی پروژه آرماتورگذاری، قالبندی، بتن ریزی و اجرای سقف آورده شده است.

این كار به دلیل حفظ پیوستگی مطالب كارهای مختلف است مثلاً در قالبندی می‌توان به قالبها، قالبهای ستونها، تیرها و سقف و … جدا جدا اشاره كرد كه پیوستگی و نظم مطالب به هم می خورد ولی با بیان كامل ان در یك فصل همه مطالب در یكی آورده شده است.

بدیهی است كه ابتدا تیر یا ستون (و یا تیرچه) ساخته شده سپس در محل مرود نظر قرار داده شده، بعد قالبندی می كنیم، سپس بتن ریزی و بعد قالب برداری لذا با عنایت به دلیل فوق این گزارش به صورت بخشهای مستقل ارائه می شود.


فصل اول

معرفی پروژه

معرفی كلی

این ساختمان با كارفرمای شخصی و كاربری مسكونی در زمینی به مساحت سند برابر 200 مترمربع و مساحت پس از اصلاحی 187 مترمربع در سه طبقه و همراه با زیرزمین و پیلوت بنا شده است. اسكلت سازه به صورت بتنی است.

سه طبقه بصورت پلان معماری تیپ و هر یك به مساحت 9/106 مترمربع بنا شده است. در زیرزمین چهار انباری همراه با تاسیسات حرارتی جمعاً به مساحت 2/125 مترمربع قرار دارد.

در طبقه همكف (پیلوت) سه واحد پاركینگ در نظر گرفته شده است. زمین به صورت مستطیل كامل بوده و طول و عرض ان به ترتیب 70/18 و 10 متر است.

این ملك در زمین جنوبی واقع است و از طرف چپ و راست و كوچه پشتی توسط همسایه محصور گردیده است.


_____________________________________________________________________________


فهرست مطالب

 

مقدمه                                                                                    

فصل اول

معرفی پروژه                                                                            

معرفی كلی                                                                                

مشخصات فنی                                                                       

مصرفی سیستم سازه ای                                                                 

فصل دوم

آرماتورگذاری                                                                             

حمل و تخلیه و انبار كردن میلگردها                                                

برش میلگردها                                                                       

خم كردن میلگردها                                                                     

وصله كردن میلگردها                                                                

تمیز كردن میلگردها                                                          

حمل، نصب و استقرار میلگردها                                                    

آرماتور بندی ستونها