توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مددکار اجتماعی


فهرست مطالب

 

وظایف مددکار اجتماعی.. 6

مهارت و توانمندی مورد نیاز مددکار اجتماعی.. 7

تحصیلات لازم برای ورود به شغل مددکاری اجتماعی.. 7

آینده شغلی، فرصت استخدامی و بازارکار مددکاری اجتماعی.. 7

درآمد مددکار اجتماعی.. 10

شخصیت های مناسب شغل مددکاری اجتماعی.. 10