توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مدیر مهد کودک


فهرست مطالب

 

وظایف مدیر مهد کودک.. 6

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 7

فرصت شغلی و بازارکار مدیر مهد کودک.. 8

میزان درآمد مدیر مهدکودک.. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 9