توضیحات کامل :

تحقیق درباره مربی مهد کودک


فهرست مطالب

 

وظایف مربی مهد کودک.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز مربی.. 5

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 6

فرصت شغلی و بازارکار مربی مهد کودک.. 6

میزان درآمد مربی مهد کودک.. 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 7