توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل پلیس نیروی انتظامی


فهرست مطالب

 

تاریخچه. 4

پلیس امروز. 4

وظایف پلیس نیروی انتظامی.. 6

مهارت و دانش مورد نیاز. 8

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 9

بازارکار و آینده شغلی پلیس نیروی انتظامی.. 9

میزان درآمد پلیس نیروی انتظامی.. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 10