توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل قاضی


فهرست مطالب

 

وظایف قاضی.. 5

دانش و مهارت های مورد نیاز قاضی.. 5

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل قضاوت.. 6

فرصت های شغلی و بازارکار قضاوت.. 8

میزان درآمد قاضی.. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 9