توضیحات کامل :

فهرست

الف) صورت مسئله: 3

ب) تعیین ضریب کلی انتقال حرارت: 5

ج) محاسبه بار حرارتی: 6

د) انتخاب دیگ: 13

ه) انتخاب مشعل: 15

و) انتخاب منبع انبساط: 16

ز) انتخاب رادیاتور: 16

ح) محاسبه سیستم لولهکشی: 16

ط)محاسبه و انتخاب پمپ: 18

پیوست: 19