توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل راهنمای گردشگری


فهرست مطالب

 

وظایف راهنمای گردشگری.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 7

بازارکار و آینده شغلی راهنمای تور گردشگری.. 8

میزان درآمد راهنمای تور گردشگری.. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 10