توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل کارمند آژانس مسافرتی


فهرست مطالب

 

وظایف کارمند آژانس مسافرتی.. 5

دانش و مهارت مورد نیاز. 5

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 6

بازارکار و آینده شغلی کارمند آژانس مسافرتی.. 7

میزان درآمد کارمند آژانس مسافرتی.. 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 8