توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مدیر رستوران


فهرست مطالب

 

وظایف مدیریت رستوران.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 7

بازارکار و آینده شغلی مدیر رستوران.. 8

میزان درآمد مدیر رستوران.. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 9