توضیحات کامل :

جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی بانك جهانی، اعتبار و تجارت

مقدمه

حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانك جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شركتهای  سرمایه گذار  را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شركتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یكی از واكنش ها از سوی دول غربی بر تكیة قابل توجه بر تكنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شركتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمركزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz   1984 , Willmott et al   1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تكنولوژیهای مشابة غربی هم از سوی كشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در كشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندك باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شركتهای عمدة حسابداری كه ناظران را به این باور كه آنها شركتهای جهانی بوده و از اینرو امكان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شركتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای كسب دستمزد را برای شركتهای عمدة حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالیكه شك و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأكید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندكی در مورد تكیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یك كشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است كه چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویك (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد كه ‌كشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین كننده اینست كه در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحة 12).

مدركشان از حوزة مالی ارائه می‌شود كه "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزدیك میان ملت توجه كرده و بحث می كنند كه ملت (كشور) و خصوصاً اكثر كشورهای قدرتمند صنعتی, كارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست كه آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینكار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).

چون منابع مالی و بانكی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تكنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعة موردی مرتبط با مذاكرات بانك تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , كه بانك جهان سوم در حال كار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاكره, BCCI در 73 كشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شركتهای حسابرسی جهانی تكیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تكنیكی شركتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و كنترل بانك جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطة حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.

این مقاله (متن) از چهار فصل تشكیل می‌شود. فصل اول, اساس تئوریكی را با مدنظر قراردادن میزانی كه با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و كنترل فعالیت اقتصادی و ادارة مؤسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می كند.

این امر خاطرنشان می‌سازد كه حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند.  خصوصاً آنها بیان می‌دارند كه حوزة منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست. تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 ,  Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.

اظهار می‌دارند كه جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود. فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاكرة بانك اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد. از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به كنترل فعالیت بانكداری با تكیه بر كاركردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر كنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واكنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسی برای كنترل مؤسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی  بر  رابطة حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد. اظهار می‌داریم كه درحالیكه مذاكره از BCCI  بعنوان نمونه ای از ظرفیت تكنیكی قدرتهای اقتصادی غربی برای كمك به مؤسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانك جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی - داخلی برای حفظ منفعت جامعه در قوانین بانك جهانی با پروسه های  حكومت  كه  بصورت  سری  بوده  و آنسوی كسب خط مشی های (دموكراتیك قرار دارند محدود باقی می ماند.

چشم انداز جهانی سازی

جهانی سازی یك اصطلاح تقریباً كلی و همگانی است كه تركیبی از نوعی مباحث نظارتی, ایدئولوژیكی و سیاسی است. جهانی سازی مفاهیم قدیمی تری نظیر فرا ملی كردن, كاپیتالیسم جهانی, سیستم های جهانی و دهكدة جهانی را تغییر داده و تضعیف می كند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه كنید). جهانی سازی به فرآیندهایی منسوبست كه از طریق آن وقایع و تصمیماتی نظیر تصمیمات مرتبط با تعطیلی بانك در یك نقطه از دنیا كه می‌تواند