توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل پرورش دهنده ماهی


فهرست مطالب

 

تاریخچه پرورش ماهی در ایران.. 4

نگاهی اجمالی به پرورش ماهی.. 5

شرایط کاری پرورش دهنده ماهی.. 6

وظایف پرورش دهنده ماهی.. 6

تحصیلات مورد نیاز و نحوه ورود به شغل.. 7

فرصت های شغلی و بازار کار پرورش ماهی.. 7

درآمد پرورش دهنده ماهی.. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 10