توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل پژوهشگر علوم کامپیوتر


فهرست مطالب

 

مسئولیت ها و وظایف پژوهشگر کامپیوتر. 5

دانش و مهارت مورد نیاز. 6

تحصیلات مورد نیاز و نحوه ورود به شغل.. 6

فرصت های شغلی و بازار کار پژوهشگران کامپیوتر. 7

درآمد پژوهشگر کامپیوتر. 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 8