توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل آتش نشان


فهرست مطالب

 

وظایف آتش نشان.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

نحوه ورود به شغل آتش نشانی.. 7

فرصت شغلی و بازارکار آتش نشان.. 8

میزان درآمد آتش نشان.. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 9