توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل برق کار خودرو


فهرست مطالب

 

وظایف برق کار خودرو. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 6

فرصت های شغلی و بازار کار برق کار خودرو. 6

درآمد برق کار خودرو (باتری ساز). 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 8