توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل جوشکار


فهرست مطالب

 

وظایف جوشکار. 6

دانش و مهارت مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل جوشکاری.. 6

فرصت شغلی و بازارکار جوشکاری.. 7

میزان درآمد جوشکار. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 9