توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل خشکشویی


فهرست مطالب

 

وظایف متخصص خشکشویی.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

نحوه ورود به شغل خشکشویی.. 6

بازارکار و آینده شغلی خشکشویی.. 6

میزان درآمد خشکشوها 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 8