توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل خیاط


فهرست مطالب

 

وظایف خیاط.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 5

نحوه ورود به شغل خیاطی.. 6

فرصت شغلی و بازارکار خیاطی.. 7

میزان درآمد خیاط.. 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 8