توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل سنگ کار


فهرست مطالب

 

وظایف سنگ کار. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 5

نحوه ورود به شغل سنگ کاری.. 6

فرصت شغلی و بازارکار سنگ کاری.. 6

میزان درآمد سنگ کار. 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 7