توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مکانیک خودرو


فهرست مطالب

 

وظایف مکانیک خودرو. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مکانیکی خودرو. 6

فرصت شغلی و بازارکار مکانیکی خودرو. 7

میزان درآمد مکانیک خودرو. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 9