توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل نجار


فهرست مطالب

 

وظایف نجار. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 5

نحوه ورود به شغل نجاری.. 6

فرصت شغلی و بازارکار نجاری.. 7

میزان درآمد نجار. 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 8