توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل نصاب و تعمیرکار آسانسور


فهرست مطالب

 

وظایف نصاب و تعمیرکار آسانسور. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

نحوه ورود به شغل نصب و تعمیر آسانسور. 6

فرصت شغلی و بازارکار نصاب و تعمیرکار آسانسور. 7

میزان درآمد نصاب و تعمیرکار آسانسور. 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 8