توضیحات کامل :

اطلاعات متا UPML- مقدمه

هدف پروژهIBPOW توسعه واسطه های هوشی است كه توانایی تشكیل سیستم های علمی را از عوامل قابل مصرف در شبكه گسترده جهانی دارند.IBPOW، تحقیقی در زمینه پایگاه های اطلاعاتی متفاوت، تكنولوژی شبكه و عملكرد داخلی آن با تكنولوژی سیستم علمی با نام هستی شناسی و روش های حل مسأله انجام داده است. سیستم های علمی، سیستم های كامپیوتری هستند كه به بررسی مسائل پیچیده، با كمك علم پرداخته‌اند. ممكن است علم و دانش توسط انسان ها یا به شكل اتومات و با استفاده از تكنیك های آموزشی، مقایسه ای و استقرایی كسب شود. دانش، عمدتاً اخباری است به جای این كه با استفاده از لگاریتم های پیچیده رمزگذاری شود و از این لگاریتم های مربوط جهت حل مسائل با كمك این دانش استفاده می شود. علیرغم اهمیت آشكار و دانش مربوط به پویایی فرایند حل مسأله،KBSها معمولاً این دانش را نادیده می گیرند. Clorag سال1983، چندین مثال ارائه كرد كه مهندسین علوم مختلف اساساً دانش كنترلی را با قوانین منظم تولید و اجرای این قوانین به همراه موتور فعال عمومی و ارائه رفتارهای فعال مورد نظر كدگذاری كرده اند. آشكار ساختن این دانش و منظور كردن آن به عنوان بخشی مهمی از دانشك كلی در سیستم علمی، دلیل منطقی است كه روش های حل مسأله را ایجاد می كند.

روش های حل مسأله به بهبود كیفیت موتورهای فعال عمومی مربوطه جهت ایجاد امكان كنترل بیشتر فرایند علی و معلولی پرداخته اند تا فرایند ی عملی سازند. روش‌های حل مسأله، این دانش كنترلی را به شكلی مستقل از اصل كاربرد آن توصیف كرده و قابلیت مصرف مجدد آن را در زمینه ها و كاربردهای مختلف فراهم كرده اند. PSM ها، عملكرد علی و معلولیKBS را در برخی امور فرعی و فعالیت های مربوط به ان كه مرتبط با تأثیرات علمی است، خنثی می كنند. چندین كتابخانه در مورد روش های حل مسأله ایجاد شده و برخی زبان های مخصوص روش حل مسأله نیز پیشنهاد شده و طبقه بندی آنها از علائم غیرعادی تا زبان های مدل سازی عادی صورت گرفته است.

از نقطه نظر فنیPSM ها شكل خاصی از طرح های نرم افزاری می باشند: طرح های نرم افزاری برای توصیف بخش علی و معلولیKBS ها وUPML را در اولین مرحله پروژه IBROW توسعه دادیم.UPML زبان توصیف طرح و مخصوص نوعی سیستم های ویژه است كه عوامل و تنظیم كننده‌هایی را برای اتصال عوامل فراهم می كند. (البته تحت شرایط خاص طراحی). به علاوه دستور العمل های طراحی، روش هایی برای توسعه سیستم تهیه شده از عوامل و تنظیم كننده هایی كه با محدودیت ها مطابقت دارند، فراهم می كند. ساختار اصلیUPML در شكل1 نشان داده شده است.UPML، 4 عامل اصلی علمی را تعریف می كند:

كار،PSM مدل اصلی و هستی شناسی از عوامل هستی شناسی با سه عامل دیگر استفاده شده تا جهان مربوط به آنها را تعریف كنند كه با پیكان های سیاه از كادرOntology در شكل مشخص شده است. هر عامل برای فعالیت در متن خاصی تغییر می یابد به طوری كه تنظیم كننده ها آن را منظم می كنند. تنظیم كننده های پل مانند روابط بین كار،PSM مدل اصلی را كنترل می كند. سه نوع پل درUPML وجود دارد: پل اصلی كار، پل اصلیPSM و پل كارPSM. در شكل این روابط با پیكان های سیاه رنگ نشان داده شده و پل ها نیز روی این پیكان ها قرار گرفته اند. ساختارUPML توسطfensel سال1999 توصیف شده است.

با توجه به اولین تعریفUPML، این روش توسط اعضای كنسیرسیوم پذیرفته و از آن برای تشخیص طرح كتابخانهM در دانشگاهopen و بخش هایی از كتابخانهPSM در دانشگاه stanford استفاده شده است. كتابخانه قبلی به طور كامل در شبكه موجود است و از طریق جستجو در جستجوگر/ ویرایش گر webonto قابل دسترسی است. طرح كتابخانهM در طراحی مهندسی، طراحی آسانسور و تقسیم بندی اداری كاربرد داشته است. (طرح رابط تقسیم بندی، طرح اتاقك كامیون و طرح تكنولوژی ریخته گری). امید است UPML به عنوان یك راهكار استاندارد برای توصیف و توسعه سیستم های علمی با عوامل قابل مصرف مجدد آن در سطح جهانی استفاده شود. این امر باعث افزایش قدرت تولید در توسعه سیستم‌ها شده و تبدیل كار بین گروه های متفاوت را ساده می‌سازد.

هدف اصلی این گزارش بیان توجه جدیدUPML به همراه گروهی از سفیتكسهای شبكه ای برای توصیف عوامل دانش آن لاین می باشد. دومین هدف این گزارش، ارائه نتایج بررسی احتمالات UPML برای استفاده ازoll می باشد، یعنی زبان جدید هستی شناسی كه در زمینه پروژه به سوی علمIST اروپای توسعه یافته است.

این گزارش به این شكل ارائه شده است، در بخش2، ویژگی طرح جدیدUPML را بیان می كنیم. در بخش3، احتمالات تركیبUPML باoll، در بخش4، طرح هایXML,RDF را برای UPMLنشان داده و در بخش5 نتایج و طرح های حاصله از مراحل مختلف را ارائه می كنیم. ضمیمه ها، سنیتكس شبكه UPML(DTD، طرح كلیXML و طرح كلیRDF) و ویژگی UPMLرا عنوان می كنند.

مصنوعات هوشمند اپیستمولوژی- متاسیستم فنی.