توضیحات کامل :

سیستم فرمان الكتریكی ESPمقدمه:

در اتومبیلهای امروزی بسته به نیروی قابل استفاده و مورد احتیاجشان با فرمانهای هیدرولیكی – الكتروهیدرولیكی – الكتریكی تجهیز می شوند.

در همة موارد ذكر شده بدون توجه به نوع سیستم هدایتی كه بدان مجهز می باشند همة آنها از طریق ستون فرمان دارای یك ارتباط مكانیكی بین فرمان و چرخها می باشد.

اما در سیستم فرمان الكتریكی Steerby wire این ستون فرمان حذف شده و در این سیستم بین غربیلك فرمان و چرخها هیچ رابط مكانیكی وجود ندارد كه این خود دلیل برتر شدن این سیستم نسبت به سیستم فرمانهای دیگر شده است.


سیستم هدایت الكتریكی كه در عكس شماره 1 نشان داده است با سیستم هدایتی هواپیماهای مدرن امروزی قابل مقایسه است. كه در آنها دستورات خلبان از طریق یك مدار به دستگاهها و قسمتهای مورد نظر فرستاده شده و در آنجا دستگاه مورد نظر دستور دریافت كرده و حركت مورد نظر خلبان صورت می گیرد.

دلایل طراحی سیستم:

1- جلوگیری از قفل شدن و بلوكه شدن در هنگام رانندگی كه راننده در هر زمان كه بخواهند می تواند فرمان دهد.

2- فرمان نمی تواند خود به خود و بدون دخالت راننده پیچیده شود یعنی اینكه هیچ نوع حركت و جهت دهی بدون دستور راننده انجام نمی شود.

3- در هنگام تصادف به علت نبودن ستون فرمان هیچ گونه ضربه ای به غربیلك فرمان و به راننده منتقل نمی شود كه یكی از مهمترین نكات ایمنی را برقرار می كند.

4- به علت نبودن ستون زمان و اهرم بندی آن اولاً به مقدار كمی از وزن سیستم فرمان می كاهد ثانیاً باعث نرم تر شدن غربیلك فرمان می شود كه می توان با نیروی بسیار كم آن را هدایت كرد.

تشریح عمل كرد سیستم :

معرفی ساختمان:

شامل دو مدار ارتباطی بین پنیون زیر فلكه فرمان و پنیون مستقر روی میل فرمان وسط – دو موتور الكتریكی – 2 عدد سنسور زاویه – 2 عدد سنسورگشتاور – حافظه مركزی یا Ecu مدارات برقی ارتباط دهنده بین ECU و سنسورها و موتورهای الكتریكی – میل فرمان وسط شغال دست و سگدست و محور چرخها می باشد.

انتظاراتی كه از سیستم می رود: اولاً باید مانند سیستم فرمانهای قبلی هدایت خودرو را انجام دهد. ثانیاً چون ستون فرمان وجودندارد باید حس حركت خودرو را در غربیلك و از آن به راننده به وجود آورد.

نحوة عمل كرد سیستم:

سنسور زاویه شماره 1 كه در كنار پنیون شماره 1 نصب شده مقدار چرخش پنیون متصل به فلكه فرمان را اندازه گرفته و با پالس مغناطیسی به ECU منتقل می كند. بنابراین ما با چرخاندن فلكه فرمان عملاً درخواست خود را برای چرخش چرخها به Ecu منتقل می كند.

سنسور گشتاور، سنسوری می باشد كه در روی پنیون شماره 2 سوار شده و مقدار گشتاور مورد نیاز برای چرخش چرخها را اندازه گرفته و به Ecu منتقل می كند و Ecu كه اطلاعات را از این دو سنسور دریافت می كند با جداول و اطلاعات اولیه كه توسط كارخانه در آن طراحی شده مقایسه كرده و مقدار انرژی الكتریكی لازم كه باید به موتورها داده شود تا درخواست راننده را اجابت كند اندازه گیری می كند و به موتورها منتقل می كند. موتور نیز با چرخاندن پنیون كه با نشانه ای میل فرمان وسط درگیر است عملاً كار سیستم اهرم بندی فرمانهای ساده قبلی را انجام می دهد.