توضیحات کامل :

كاربرد رایانه در الكترونیكنرم افزار پروتل علاوه بر قابلیت ترسم شماتیك و PCP مدارهای الكتریكی و الكترونیكی قابلیت دیگری نیز دارد شبیه سازی- تحلیل و آنالیز مدارهای الكتریكی و الكترونیكی را می توان جزء مهم ترین وظایف نرم افزار پروتل نام برد جهت استفاده از بخش شبیه ساز نرم افزار پروتل باید فقط از المان های موجود در كتاب خانه ی پی اس یا یس ( PS PI CE) یا كتابخانه ی شبیه سازی سی مولیش (Sim) استفاده نمود.

نرم افزار پروتل قابلیت ذخیره سازی اطلاعات به دو شیوه ی متفاوت را دارد نخست به صورت بانك های اطلاعاتی و دیگری به صورت فایل های منفرد ویندوز جهت ترسم مدارد مورد نظر برای آنالیز و شبیه سازی در كادر New Doument كه از منوی فایل و انتخاب گزینه ی New در این منو ایجاد شده است آیكن Schentic Docemnt را انتخاب می نماییم. بعد از ورود به صفحه ی كادری شماتیك كلید كتاب خانه های موجود را بسته و فقط كتابخانه ی Sim باید فعال باشد.

برای حذف و كتاب خانه های باز در قسمت Brows she دكمه Add/ Remov را باید انتخاب كرد.

جهت جذف كتاب خانه ها بعد از انتخاب آنها در قسمت پایین كادر chang lirary دكمه ی Remow در انتهای این كادر انتخاب می شود و هم چنین برای انتخاب خانه ی شبیه سازی از دكمه ی Add در انتهای كادر فوق استفاده می شود. فایل های كتاب خانه­ی شبیه سازی عبارتند از splce. Dd, simdd.b .

بعد از گشودن كتاب خانه آلمان های مورد نظر در مجموعه های كوچك تر بوده كه دارای پسوند Lib می باشند كه با انتخاب مناسب آن می توان المان های مورد نظر را به صفحه ی شماتیك منتقل كرد.

در صفحه ی كادری شماتیك پروتل با المان های موجود در كتاب خانه Sim اقدام به ترسیم مدار الكتریكی مورد نظر می نماییم در این میان در نظر گرفتن چند نكته مهم است.

1-  ارتباط الكتریكی المان ها در آرایش مداری باید با صحت و دقت و در قسمت shem به یكدیگر متصل گردد.

2-  همه ی المان ها علاوه بر اینكه دارای نام هستند باید مقادیر الكتریكی آنها مشخص گردد.

3-  شبكه ی الكتریكی مورد نظر باید دارای اتصال زمین (grand) باشد.

4- نقاطی از شبكه كه تحلیل و آنالیز آنها ضروری می باشد باید بر چسب گذاری گردد به عبارتی با انتخاب Net های مناسب این كار صورت می گیرد و بعداً از كامل نمودن شبكه ی مورد نظر از منوی simalat آخرین گزینه ی مربوط یعنی setup را انتخاب می نماییم كه منجر به باز شدن كادر آنالیز پروتل می گردد.

تمایلی قابلیت های آنالیز مدارهای الكتریكی در كادر Ahalyse setua خلاصه شده است كه عبارت اند.