توضیحات کامل :

كاربرد فیوزهای الكترونیك


فیوز الكترونیك

هماهنگی و حفاظت را ارتقاء می بخشد.

بسیاری از مصارف برقی مستلزم كاربرهای قدرت صنعتی و تجاری هستند تا حفاظت در نقاط اصلی ورودی سرویس فراهم شود بنابراین سیستم توزیع تاسیسات از خطاهای سیستم توزیع كارخانه جدا می شود.

این حفاظت نه تنها برای به حداقل رسیدن خرابی در سیستم توزیع تاسیسات و تجهیزات در زمان بروز خطاهای شدید در كارخانه بلكه برای تقویت استفاده می شود تا از بروز چنین خرابیهایی از سرویس تاثیرگذار بر كاربرهای نیرو در سیستم تاسیسات جلوگیری كند.

چندین سال، دنده سویچ فلزی چند لا- روكش دار به عنوان استانداردی برای مصارف ورودی سرویس با قطع كننده های جریان مدار فراهم شده تا حفاظت سرویس در ورودی را انجام دهد. در سالهای اخیر فیوزهای سویچ- دنده ای در ورودی سرویس نصب می شود كه در لایه فلزی قرار دارند و حفاظت را فراهم می‌كنند. البته به این خاطر این نوع فیوزها ترجیح داده شده اند زیرا حفاظت می تواند با صرفه‌جویی بسیار چشمگیری در هزینه های نصب پدید آید. همین طور صرفه‌جویی هزینه عملیاتها و هزینه های نگهداری وقتی بارها درونی كارخانه زیاد می شود، طراحان سیستم می بایست بین (1) استفاده از فیوزهای برقی ورودی كه گاهی اوقات كاملاً هماهنگ با فیوزهای تامین كننده بزرگتر بار مورد نیاز نیستند یا با اتكاء تاسیسات سرویس دهی یا (2) مشخصات قطع كننده های جریان و ملحقات مربوط به آنها، انتخاب كنند.

در اولین گزینه، نشانه مهندسی وجود ندارد ودومین گران قیمت است.

قطع كننده های تامین كننده نیرو در ایستگاه فرعی سیستم توزیع نور و قدرت شهر كانزاس دارای تقویت كننده های جریان بالا با مجموعه خصوصیات معكوس زیاد است تا amp320 ground trip و حداقل 640 فاز trip (قطع شدن خودكار) فراهم شود. تقویت كننده های جریان زیاد زمینی پس از اولین قطع خودكار همزمان، بلوكه (مسدود) می شوند و تقویت كننده های جریان زیاد فاز عملیات قطع كننده اضافی در صورت نیاز فراهم می آورند. در گذشته به منظور رسیدن به هماهنگی، مشتریان KCP&L به استفاده از فیوزهای E amp200 محدود بودند. برای نصب كردن به فیوزبندی بالای amp200 نیاز داشتند مشتریان مجبور به استفاده از قطع كننده های مدار بودند.

مدار ویژگیهای زمان- جریان (TCC) برای قطع كننده های تامین كننده ایستگاه فرعی توزیع و نمودارهای TCC برای مشتریان و فیوزهای تامین كننده بار در شكل 1 نشان داده شده است. هماهنگی بین قطع كننده جریان KCP&L و ورودی سرویس (مشتری Customer) بدست آمده است. با این وجود، بخش داخلی فیوز ورودی- سرویس با حداقل TCC فلزدار و فیوز بدون بار amp125 در مدار TCC فقدان هماهنگی را در جریانهای اشتباه (خراب) بالای amp3600 نشان می دهد.

به این علت كه بسیاری از مشتریان صنعتی و تجاری بزرگ KCP&L اكنون مراكز بار KV-15 را با چندین ترانسفورمر دارند بنابراین به فیوزهای تامین كننده بار amp125 یا بزرگتر نیاز دارند. بدیهی است كه فیوزهای قدرتی در ورودی سرویس amp200 تامین كننده هماهنگی كلی در سیستم توزیع اولیه نیست.

راه حل بهتر

به منظور فراهم كردن راه حل برای نوعی از هماهنگی و پدید نیامدن مشكلات بوسیله KCP&L و دیگر تاسیسات امروزی، S&C برق (الكتریك)، فیوز الكترونیكی جدیدی توسعه داده است كه Fault Fiter نامیده می شود. این فیوز جدید فراهم كننده الكترونیك منحصر بفردی است كه مشتق از TCC های معكوس است و اجازه می‌دهد محورهای برتر هماهنگی با تقویت كننده های جریان زیاد منبع و فیوزهای تامین كننده بار در كارخانه پدید آیند. میزان amp400 متداوم و amp rms000/40 متقارن در 16/4، 8/13 و kv25 قطع شوند، بنابراین زمان قطع مناسبی سریعتر از قطع كننده جریان تقویت شده فراهم می كند.

حفاظت بسیار و هماهنگی بدست آمده بوسیله Fault Fiter در شكل 2 نشان داده شده است. ابزارهای TCC هماهنگی نزدیكتری با قطع كننده های جریان قطع amp640 ایستگاه توزیع فرعی KCP&L دارند. همچنین هماهنگی بیشتری با فیوزهای تامین كننده بار مشتری TCC به بزرگی amp200 و در سراسر amp000/10 كل دسته جریانهای نادرست دارند. علاوه بر اینها، ابزار جریان متداوم amp-600 و قطع amp000/40 با بارهای در ارتباط با تامین كننده كناری بار چندگانه منطبق شده‌اند.

اصلی ترین عملكرد فراهم شده بوسیله فیوز الكترونیك Fault Fiter در كاربردهای حفاظت ورودی- سرویس، وضوح سریع و محدود كردن خطاهای سویچ- دنده است و back-up را برای فیوزهای تامین بار درون كارخانه فراهم می كند. در نتیجه سرویس دهی همانند تقویتی است كه سیستم تاسیسات را از خرابیها در سیستم كاربر جدا می كند. علاوه بر این، این ابزار، این اطمینان را به وجود می آورد خطاهایی كه در كارخانه پیرامون بارجانبی دنده‌سویچی هستند با فیوز تامین‌كننده بدون نیاز به Fault F و بنابراین بدون وارد كردن خرابی به بارهای دیگر كارخانه مشخص می شود.