توضیحات کامل :

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداریمقدمه

از سال 1937 میلادی كه نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تكیه كلام های متداول قرار دارد .

 این مفهوم در همه زمینه های علوم رواج یافته  و رفته رفته در اصطلاحات فنی و حرفه ای در رسانه های همگانی غیر نفوذ كرده است . از اواخر دهه 1960 میلادی تغییرات و تحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده كه مهمترین آنها نگرش به حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی است .

در پی این تحولات  یكی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری ، طرح واجرای سیستم های حسابداری می باشد . سیستم مجموعه ای از اجزای بهم پیوسته است كه در جهت نیل به یك یا چند هدف به هم وابسته اند به طوریكه یك یا چند داده وارد ن شود یك یا چند ستاده از آن خارج شود .

سیستم از اجزای كوچكتری تشكیل شده است كه به آن خرده سیستم می گویند . انواع سیستم در حسابداری عبارتند از : سیستم حسابداری دستی : به یك سیستم حسابداری كه رویدادهای مالی به كمك قلم ، كاغذ وتوسط نیروی انسانی پردازش می گردد .

سیستم حسابداری مكانیكی : در این سیستم برای پردازش داده ها ( رویدادهای مالی)از وسایل مكانیكی مانند ماشین های اداری صندوق دار و از این قبیل استفاده می شود .

سیستم حسابداری كامپیوتری : در این سیستم پردازش داده ها ( رویدادهای مالی ) به كمك كامپیوتر در اندازه های مختلف بر اساس برنامه ای كه مبتنی بر اصول متداول حسابداری است با سرعت و دقت صورت می گیرد . سیستم حقوق و دستمزد یكی از سیستمهای مهم موجود در داخل سیستم كلی موسسات است كه نقش با اهمیتی در ایجاد رابطه مناسب بین كاركنان ، كارفرما و ادارات دولتی ایفا می كند .

 اهمیت سیستم حقوق و دستمزد :

هزینه حقوق ودستمزد نشان دهنده سهم نیروی كاری در تولید ، محصولات و ارائه خدمات بوده و یكی از مهمترین هزینه های عملیاتی اغلب موسسات است وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق و د ستمزد از ساده ترین و درعین حال با اهمیت ترین آنها است . محاسبه و پرداخت درست و مناسب حقوق و دستمزد یكی از عوامل موثر در ایجاد رابطه مطلوب بین كاركنان ( كارگران ) و كارفرما می باشد .

كارگر كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اهم از فرد ،حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند و كارفرما كسی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :

 تعریف دستمزد                                                       

دوایر كنترل حقوق و دستمزد                                                 

بررسی های دستمز د                                                              

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد                                       

حداقل دستمزد                                                                          

ساعات كار عادی                                                                          

ساعات كار اضافه كاری                                                                    

نوبت كاری و فوق العاده نوبت كاری                                                    

شب كاری                                                                                 

حقوق و مزایای مستمر نقدی                                                        

حقوق و مزایای مستمر غیر نقدی                                                    

 بازنشستگی                                                                               

قانون كار وا مور اجتماعی                                                              

ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد                                      

پرداخت بر اساس زمانهای مبتنی بر زمان                                              

حسابرسی حقوق ودستمزد                                                              

طرحهای تشویقی دستمزد                                                    

 طرحهای اضافه پرداختی تشویقی مدیران                                             

نمونه های عمده طرحهای تشویقی مدیران                                             

 فرمولهای محاسبه پرداختهای تشویقی                                                 

 حق بیمه اجتماعی                                                                          

 انواع بیمه                                                                                   

ثبت های حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد                                         

تسهیم هزینه حقوق ودستمزد                                                              

فصل دوم :

مالیات چیست ؟                                                                              

مالیاتهای تكلیفی                                                                           

سایر معافیتهای مالیاتی درآمد حقوق                                                   

 نحوه محاسبات مالیات حقوق                                                           

 مجازاتهای قانونی متخلفان