توضیحات کامل :

تحقیق حسابداری دولتیفصل اول: تعریف حسابداری دولتی

تعریف حسابداری دولتی: نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای
وزارتخانه­ها و موسسات دولتی را به منظور تصمیم­گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه منابع مالی مورد استفاده دولت جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید.

معرفی حسابداری دولتی و وظایف آن

حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت در حسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه ، عملیات حسابداری سپرده ها ، بانک و تهیه صورت مقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ، تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ، انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ، ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید .

نمونه وظایف

1.  توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی

2.   توانایی تنظیم اسناد مالی

3- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه

4- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه

5- توانایی عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

6- توانایی عملیات حسابداری سپرده ها

7- توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک

8- توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی

9- توانایی بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی

10- توانایی تهیه انواع صورتهای مالی طرحهای عمرانی

11- توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها در ارتباط یا ادارات ذیحسابی
12- توانایی انجام عملیات مالی و حسابداری شهرداریها

13- توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه

14- توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی

15- آشنایی با تعریف حسابداری

16- آشنایی با تعریف دفترداری

17- آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی18

18-  آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص

19- آشنایی با روشهای حسابداری دولتی

20- شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری

21- توانایی تنظیم اسناد مالی

22-آشنایی با اسنادی که در خارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند

23- آشنایی با اسنادی که در داخل واحد مالی تنظیم می شود

24- آشنایی با دفاتر مالی

25- دفتر صدور برگه

26- دفتر روزنامه

27-دفتر روزنامه عمومی

28- دفتر روزنامه دریافتی صندوق

29- دفتر روزنامه پرداختی صندوق

30- دفتر ثبت اسناد هزینه

31- شناسایی اصول ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر

32- شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری

33- برقراری تنخواه گردان پرداخت

34- عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقم تنخواه گردان دردفاتر

35- شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیش پرداخت

36- شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده

37- شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان

38- شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت

39- شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه

40- شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت

35-  آشنایی با دفتر معین

36- آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین

37- آشنایی با دفتر کل

38- سر فصل های حساب دفتر کل

39- حسابهای مستقل برای وجوه عمومی

40- تراز عملیات دفتر کل

انواع سازمان های دولتی :

1- سازمان های دولتی غیر انتفاعی

2- سازمان های دولتی انتفاعی

1- سازمان های دولتی غیر انتفاعی: