توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل روزنامه نگار / خبرنگار


فهرست مطالب

 

وظایف روزنامه نگار (خبرنگار). 5

مهارت و توانمندی های مورد نیاز خبرنگاری.. 6

تحصیلات لازم برای ورود به شغل خبرنگاری (روزنامه نگاری). 9

آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی روزنامه نگار. 9

درآمد روزنامه نگار (خبرنگار). 10

شخصیت های مناسب شغل روزنامه نگاری (خبرنگاری). 11