توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل سردبیر


فهرست مطالب

 

وظایف سردبیر. 5

مهارت و توانمندی های مورد نیاز سردبیری.. 5

تحصیلات لازم برای ورود به شغل سردبیری.. 6

آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی سردبیر. 6

درآمد سردبیر. 7

شخصیت های مناسب شغل سردبیری.. 8