توضیحات کامل :

بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسكونی در سال 1375 و كمبودهای مسكن در سطح كشورمقدمه:

سیاست و خط‌مشی، رویه، اندیشه و تفكری است كه در سطوح مختلف یك جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انسانی، بكار می‌رود. سازمان‌های مختلفی كه در یك كشور در خدمت نیاز جامعه هستند هر كدام سیاست‌هایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم بكار می‌برند. سیاست‌ها معمولاً راهنمای معیارهای نقد سیاست‌ها در این مقاله بشرح زیر است:

در این‌باره معیار با نیازهای شهری ارتباط برقرار می‌كند سیاستی كه بتواند به نیازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سیاست خوبی تلقی می‌شود.

در این باره نیازها بصورت كلی عبارتند از: كار-  مسكن- تفریح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و كشاورزی توریسم- فرهنگ- شبكه‌های تأسیسات شهری و ارتباطات جمعی … در این مقاله سعی شده است با توجه به دسته‌بندی فوق سیاست مسكن در ایران و اروپا مورد نقد بررسی قرار گیرد.

مدیران سطح بالا است و از طریق مراجع قانونی به تصویب می‌رسند و در اختیار مجریان قرار می‌گیرند و مراجع قانونی از مجریان می‌خواهند كه برای اجرای قوانین مورد نظر، مطالعاتی انجام دهند و آنها را پس از تهیه صورت اجرایی قانون به تصویب هیئت دولت برسانند. طی این فرآیند می‌باید هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌های مختلف در زمینه محتوای اجرائی قانون مورد نظر ایجاد گردد. سیاست‌های مسكن در زمینه‌ رفع نیازهای مسكونی مردم بكار می‌رود. نیاز مسكونی یكی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی بشمار می‌رود كه در قانون اساسی حكومت محترم جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده و دولت مكلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی است.

در ایران سیاست‌های مسكن معمولاً در برنامه‌های عمرانی 5 ساله دولت، دیده می‌شوند. در سه برنامه‌ای كه بعد از انقلاب تهیه شده در این باره بصورت‌های مختلف سیاستگذاری شده است. در نهایت در برنامه سوم مقادیر مورد نیاز واحدهای مسكونی 7/1 میلیون واحد اعلام شده است كه در 5 سال برنامه باید ساخته شوند تا نیاز به مسكن رفع گردد. مطالعاتی كه باید در این باره انجام انجام گردد، متغیرهائی دارد كه عبارتند از: جمعیت، درآمد و سیاست‌ها.

- معیارهای نقد سیاست ها :‌معیارهای نقد سیاست ها در این مقاله بشرح زیر است.

در این باره معیارها با نیازهای شهری ارتباط برقرار می كنند.

1-   جمعیت و خانوار در ایران :

جدول 1:

طی این جدول خانوارهای معمولی ساكن بر حسب نوع واحد مسكونی به تفكیك نقاط شهری و روستائی در سطح كشور در سال 1375 ارائه شده است. با توج به این جدول جمع واحدهای مسكونی كل كشور در این سال معادل 349003/12 واحد بوده كه از آن 189/943/7 واحد نقاط شهری و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائی بوده است اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسكونی معمولی و بقیه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونك و زاغه و كپر و سایر انواع واحدهای مسكونی تشكیل شده‌ بوده‌اند. كه معمولاً از كیفیت‌های بسیار پایین برخوردار هستند و نمی‌توان آنها را بعنوان واحد مسكونی تلقی كرد.

جدول شماره 1- خانواده‌های معمولی ساكن بر حسب نوع واحد مسكونی به تفكیك نقاط شهری و روستائی كل كشور 1375

ساكن در نقاط روستاها

ساكن در نقاط شهری

جمع واحد مسكونی

نوع واحد مسكونی

4405814

7943189

349003/12

جمع

4350709

7929830

12280539

واحد مسكونی معمولی

10226

474

10700

چادر

2947

1355

4320

آلونك و زاغه و مشابه

39074

1599

40673

كپر

2858

9931

12789

سایر

مأخذ: مركز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسكن- كل كشور- نتایج تفصیلی سال 1375