توضیحات کامل :

بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیوشرح واژه ها و مفاهیم و اصطلاحات به كار رفته در تحقیق:

در این پایان نامه اصطلاحات و مفاهیم و تعبیرها به صورت زیر تعریف می شوند:

1- ارتباطات جمعی:

ارتباط جمعی یا عمومی مطابق تعریف دكتر دادگران در كتاب مبانی ارتباط جمعی عبارت است از انتقال اطلاعات با وسایلی نظیر روزنامه، كتاب، امواج رادیو، تلویزیون و غیره برای گروه غیر محدودی از مردم كه با سرعتی زیاد انجام می گیرد.

2- رسانه های جمعی:

مطابق تعریف دكتر ساروخانی در كتاب وسایل ارتباط جمعی عبارتست از: آن دسته از وسایلی كه در تمدنهای جدید بوجود آمده و مورد استفاده اند و ویژگیهای اصلی آنها قدرت و شعاع عمل گسترده است. مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما، از این رسانه ها به شمار می آیند.

3- استراتژی (راهبرد):

استراتژی یا راهبرد واژه هایی است كه از كلمه استراتژ گوس مشتق شده كه برگرفته از نام یك ژنرال فرماندهی نظامی است بعدها این واژه در معنای رسم نقشه جنگ و هنر فرماندهی آن به كار رفت امروزه با رشد پیچیدگی های روابط بین جوامع بشری، استراتژی ابعاد دیگری از بعد سیاست، اقتصاد تكنولوژی و غیره را به خود گرفته است. لذا با بررسی سیر تحول این واژه می توان دریافت كه استراتژی در ابتدا به معنی ژنرال نظامی و سپس به هنر فرماندهی جنگ بوده و با گذشت زمان در معانی مهارتهای رفتاری، روانشناسانه و مدیریتی به كار رفت. به مرور تعریف ارائه شده می توان به یك صورت كلمه و هدف واحد دست یافت.

به عبارت دیگر استراتژی عبارت است از: از الگوی تصمیمات در یك شركت كه اهداف كوتاه مدت و بلند مدت (شخصی می سازد و سیاستهای اصلی و طرح های تحقیق اهداف را تهیه می كنند و حدود مرز تجارتی موسسه، نوع فعالیتهای اقتصادی آن و سازماندهی انسانی را كه برای سیاستمداران، مشتریان، مخاطبان و اتحادیه ها پدیده آمده است را تعریف می كند.

4- مدیریت ارتباطات:

عبارت است از كنترل، هماهنگی و برنامه ریزی به ارتباطات فردی، گروهی و جمعی بطوریكه بتوان ارتباطات را بهبود بخشید و از آن بعنوان وسیله برای رسیدن به هدف استفاده كرد. مدیریت ارتباطات بخصوص در رسانه های جمعی بسیار اهمیت پیدا می كند و رادیو بعنوان یكی از این وسایل ارتباط جمعی نیز به نوبه خود با بهره‌گیری از مدیریت ارتباطات قوی و منسجم می تواند موفق تر عمل نماید.

5- ماموریت (رسالت):

دلیل اصلی وجود سازمان و فلسفه اساسی فعالیت آن (مانند طرح اصلی كار، كیفیت فضای موسسه و نقش آن در جامعه) تحت عنوان رسالت بیان می شود. رسالت یا ماموریت حلقه اتصالی است بین وظایف اجتماعی و اهداف مشخص تر سازمان كه موجب مشروعیت آن می گردد. رسالت ها باید آن قدر روشن و مشخص باشند كه راهنمای عملیات سازمان قرار گیرد. از بیانی رسالت در ارزیابی تصمیمات استراتژیك استفاده می شود.

6- معاونت صدای جمهوری اسلامی:

معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران یا رادیوی جمهوری اسلامی ایران شامل مجموعه‌ایی متشكل از بخشهای اداری و مالی- پشتیبانی و تولید می باشد كه مجموعاً در ساخت برنامه های رادیو (آموزشی- تفریحی- تبلیغی) فعالیت می نمایند.

7- نظام برنامه استراتژیك:

برنامه ریزی استراتژیك غالباً به عنوان نظامی تلقی می شود كه در آن میدان سازمانها در سطوح مختلف اقدام به تصمیم گیری و اجرا و كنترل آن می نمایند بعنوان مثال لورنج معتقد است كه هر نظام برنامه ریزی استراتژیك باید به چهار پرسش اساسی زیر پاسخ دهد:

به كجا می رویم؟ (فلسفه وجودی)

چگونه می‌خواهیم به مقصد برسیم؟ (استراتژی‌ها)

امكانات برای اقدام چیست؟ (بودجه)

چگونه آگاه می شویم در مسیر حركت می كنیم؟ (كنترل)

8- گروه:

در كتاب مدیریت ارتباطات تالیف «ری ام. بركو» و همكاران تعریف گروه اینچنین آمده است: «مجموعه ایی از افرادی كه با یكدیگر ارتباط برقرار می كنند تا كارهای مشتركی انجام دهند و به هدف مهمی دست یابند» تحقیقات نشان می دهد كه میزان مشاركت و اتفاق نظر اعضای گروه به شكلی قابل توجه به اندازه گروه بستگی دارد.

9- مخاطبان:

كلیه كسانی كه به رادیو دسترسی دارند و به نحوی شنونده رادیو هستند اعم از اینكه به صورت پیماگر برنامه های رادیو را دنبال نمایند و یا بصورت موردی و كوتاه مدت با هر سن و سال و شغل و تحصیلاتی.

10- رسانه:

برابر تعریف «رسانه» در علوم ارتباطات به وسایل ارتباط جمعی كه از طریق آن می‌توان به حمایت كثیری و یا توده ایی از مردم به طور یكسان دسترسی پیدا كرد اطلاق می گردد. این وسایل ارتباط جمعی عبارتند از: روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره و… .

11- عوامل داخلی موثر بر معاونت صدا:

عبارت است از هر عنصر درون سازمانی موجود در معاونت صدا (اعم از صفی و یا ستادی) كه باعث ایجاد ضعف یا قوت در این معاونت می گردد. عوامل داخلی (محیط داخلی) شامل كلیه بخشهای تولید، پشتیبانی، نظارت، پخش و… در رادیو می‌گردد. كه با محیط خارج ارتباط كمتری دارد و حتی معاونت های دیگر سازمان نظیر معاونت سیما (تلویزیون) نیز جزو محیط بیرونی محسوب می شوند.