توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل ناشر


فهرست مطالب

 

وظایف مدیر انتشارات (ناشر). 6

توانمندیها و مهارت های مورد نیاز ناشر. 7

تحصیلات لازم برای ورود به شغل.. 7

آینده شغلی و بازار کار مدیر انتشارات (ناشر). 8

درآمد مدیر انتشارات (ناشر). 8

شخصیت های مناسب شغل مدیر انتشارات.. 9