توضیحات کامل :

پدیده شهرنشینی و مدیریت آن

 


1-2- اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق این طور بیان می شود :

1-              مطالعه ساختار سازمانی شهرداری داران و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن

2-              شناخت وكشف عواملی كه موجب ناكارآمدی سازمانی شهرداری داران شده است .

3-              پیشنهادات و راهكارهای مناسب برای اصلاح الگوی مدیریتی موجود شهرداری داران .

 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

در تمام جهان هر جا شهر و شهر نشینی ، مهمترین و اصلی ترین سازمانی كه اداره و مسئولیت مدیریت شهری را مستقیماً بر عهده دارد سازمان شهرداری است . سازمان و طرز عملكرد مسئولیت شهرداریها هر گونه ای كه باشند نقش آنها در مدیریت شهری اهمیت اساسی خود را دارا می باشد .(نوینی ، منوچهر ، مدیریت شهری و روستایی در ایران و مشكلات و امكانات ، انتشارات وزارت مسكن وشهرسازی ، تهران 1378، ص 48-4)

با توجه به اینكه حوزة‌شناخت مدیریت یكی از مهمترین نقش ها را در موقعیت وشكست هر سازمانی در دستیابی به اهداف و انجام وظایف سازمان برعهده دارد . در این میان مدیریت شهرداریها به عنوان سازمانهای محلی و به دلیل نقش مهمی كه در تأثیر گذاری بر حیات مدنی دارند از اهمیت زیادی برخودار است ( همان منبع ص 9)

از این رو جایگاه مدیریت شهری در روند توسعة شهر و بهبود سكونتگاههای شهری نقش بسیار مهم و تعیین كننده دارد . در واقع فراهم ساختن  زمینة ارتقاء سطحی كم و كیفی شهر ومنابع شهری از روابط متقابل و فی مابین شهروندان و مدیران شهری مقدور و امكان پذیر است .

( مدیریت شهری و مشاركت همگانی شهروندان ، مجله آبادی ، شماره 31-30-269،1380، ص 10)

 پس می توان گفت كه اهمیت پژوهش حاضر در این است كه با شناخت دقیق از ابعاد و زوایای گوناگون ابتدا اقدام به شناسایی قابلیت ها و تنگناهای سازمان شهرداری داران می گردد و آنگاه در جهت رفع این مشكلات ، راهكارهای لازم ارائه می گردد .

 

 1-4- متدولوژی تحقیق

 نوع تحقیق كاربردی توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی – تحلیلی است جامعة آماری عبارتند از:

1-              كاركنان شهرداری

2-              مراجعه كنندگان شهرداری

در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه هایی كه برای كاركنان و مراجعه كنندگان شهرداری تهیه شده بود اطلاعات جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل گردید . سپس با استفاده از نرم افزار SPSS به استخراج اطلاعات پرداخته شد و حجم نمونه برداری مراجعه كنندگان به شهرداری 20 نفر می باشد مكانیسم نمونه گیری تصادفی ساده است . كاركنان نیز به تعدادی كه در شهرداری بودند پرسشنامه ها پخش و استخراج شد .

بر طربق اصول روش تحقیق روش محاسبه حجم نمونه بر اساس فرمول    حجم نمونه = n و نسبت نمونه =P بدست می آید اما از آنجایی كه بر طبق سیستم شهرداری امكان شمارش تعداد مراجعین مشخص نیست بر طبق گفته های كارمندان این شهردای  فرضیات تحقیق در روز در حدود 80 نفر مراجعه می كنند بر این اساس برای بالارفتن و كاهش خطا 40 درصد از این جامعه را به عنوان حجم نمونه انتخاب كرده و از طریق نمونه گیری تصادفی به مراجعین پاسخنامه ها داده شده است .

 1-5- فرضیات تحقیق :

1- فرض اول :‌عدم وجود چارت سازمانی مصوب و ساختار تثبیت شده در نظام مدیریتی شهرداری ناكارآمدی سیستم را سبب شده است

2- كمبود نیروی انسانی متخصص در شهرداری داران سبب ناكارآمدی مدیریت شهری شده است .

3- ارائه الگوی سازمانی بهینه و راهكارهای مناسب منجر به مدیریت كارآمد در شهرداران می گردد .