توضیحات کامل :

جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهریتعریف شهر

در گزارش جهانی سازمان ملل در مورد اسكان بشر، در تعریف مراكز اسكان بشر بطور اعم و شهر به طور اخص آمده است: شهر عبارت است از محلی كه فعالیت‌های سازمان‌یافته انسانی به وقوع بپیوندد. به عبارت دیگر، شهر كالبدی است برای فعالیت‌های سازمان‌یافته انسانی. كلمه فعالیت در اینجا، به معنای مجموعه روابط اجتماعی است.

 لذا: شهر عبارت است از كالبدی برای فعالیت‌های اجتماعی سازمان‌یافته. این تعریف ساده، عناصر اصلی شهر، یعنی كالبد، فعالیت‌های اجتماعی و بالاخره سازمان‌یافتگی و روابط این عوامل را با یكدیگر بیان می‌كند. سازمان‌یافتگی فعالیتها در شهر مستلزم معیارها و ضوابط و قوانین لازم به صورت تلویحی و چه به صورت صریح از یكسو، و تشكیلات مستقل و متناسب از سوی دیگر است. به عبارت دیگر برای سازمان‌دادن یك جامعه نیاز به سازمان است و بدون داشتن سازمان و تشكیلات مشخص و معین، نمی‌توان جایی یا رفتاری را سازمان داد.

بنابراین می‌توان شهر را مجموعه‌ای از فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... انسانها دانست كه با هم در ارتباط نزدیك بوده و بر همدیگر و از یكدیگر متأثر می‌گردند.

به عبارت دیگر شهر به مثابه سیستمی است كه مجموعه عناصر آن با همدیگر در ارتباط بوده و دارای یك ساختار ارتباطی است.

سیستم شهری، عبارت است از مجموعه عناصر با زیر ـ سیستم‌هایی كه بین آنها شبكه‌هایی از روابط متقابل جریان داشته و هدف آنها تحقق گونه‌ای از زندگی اجتماعی برای انسانها است. به عبارت دیگر، شهر متشكل از یك‌سری فعالیت‌های انسانی است كه به وسیله جریانات مردم، كالا، انرژی و اطلاعات در یك چارچوب كالبدی به همدیگر مرتبط می‌شوند.

 

تعریف مدیریت:

شاید عده‌ای مفاهیم مدیریت و اداره‌كردن را مترادف همدیگر بدانند، در حالی كه این دو مفهوم واژه‌های انگلیسیس متفاوتی دارند كه دارای بار معنایی مخصوص به خود می‌باشند. واژه اداره كردن دارای عملكرد محدودتر و باریكتری نسبت به واژه مدیریت دارد. در فرهنگ لغات آكسفورد، Administration چنین تعریف شده است: انجام‌دادن یك یا چند عمل در فرآیند اداره‌كردن جهت رسیدن به اهداف و این در حالی است كه Management یعنی فرآیند تعیین هدف و تهیه برنامه‌ها كه براساس این تعریف مفهومی می‌توان این استنباط را داشت كه مدیریت از اداره‌كردن با اهمیت‌تر و ذهنی‌تر می‌باشد و در فرآیند اداره‌كردن، اجرا و رسیدن به اهداف تعیین شده مهم می‌باشد.

________________________________________________________

                          

«فهرست مطالب»

 


مقدمه


تعریف شهر

 

تعریف مدیریت

 

مدیریت شهری

 

تمركززدایی و انواع آن

 

عدم تمركز سیاسی

 

عدم تمرکز اداری

 

سابقه نهادهای شهری ایران

 

انجمن‌های شهر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

 

شورای اسلامی شهری به مدیریت شهری مشاركتی

 

جایگاه شورای اسلامی شهر و مشاركتهای مردمی و قانون اساسی

 

اهداف شوراها