توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل تکنسین رادیولوژی (کارشناس پرتوشناسی)


فهرست مطالب

 

وظایف تکنسین رادیولوژی.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 5

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 6

فرصت شغلی و بازارکار تکنسین رادیولوژی.. 6

میزان درآمد تکنسین رادیولوژی.. 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 8