توضیحات کامل :

تحقیق گفتگوی تمدن هاجایگاه ایران در گفت و گوی تمدنها

ایران دارای یك موفقیت كم نظیر جغرافیایی است. ایران محل اتصال گونه های گوناگون فرهنگی وتمدنی نظیر آسیای دور، آسیای میانه، خاورمیانه ،‌شبه قاره هند و دیگر فرهنگ ها می باشد و این موقعیت استثنایی باعث شده كه ایران در مسیر وزش طوفانهای سیاسی و روابط تجاری و نسیم روح افزای تبادل فرهنگی قرار گیرد. یكی از نتایج تبعی و طبیعی این موقعیت جغرافیایی، رشد یك نحوه ذوق و تربیت فرهنگی بوده است كه آن را میتوان یكی از خصایص اصلی روح ایرانی در طول تاریخ دانست.

این خصیصه باعث به وجود آمدن یك قدرت استثنایی در فرهنگ ایرانیان شده كه میتوان آن را قدرت ادغام نامید. حكمت معنوی سهروردی برآمده از خرد ایرانی و عقل یونانی و معرفت وشهود و تفكر اسلامی است و این مثالی برای این پدیده یعنی قدرت ادغام ایرانیان می باشد.

اسلام نیز منبع اصلی تغذیه فرهنگی ایرانیان بوده معرفتی كه اسلام از آن حرف می زند معرفتی جهانی و مربوط به همه‌ی افراد بشر با هر گونه فرهنگ نژاد و طبقه می باشد. و اسلام در تعالیم خود تأكید بر منطبق بودن عقل و وحی و همراهی این دو دارد.

و از طرفی دیگر اسلام منادی آزادی و عدالت و برابری در جهان بوده و هست و از این رو تشنگان عدالت و رفاه و آزادی به دعوت آن لبیك گفته اند وحدت اسلامی ناشی از وحدت صدایی است كه از اسلام شنیده و كثرت آن ناشی از پاسخ گفتن افراد به این صدا می باشد.

بنابراین ایران از موقعیت خوب جغرافیایی،‌ملیتی و مذهبی برای ارائه این موضوع در جامعه‌ی جهانی برخوردار است و می تواند منادی صلح وبرابری در جهان باشد.