توضیحات کامل :

منوگرافی و برای عملكرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شركت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیسعملكرد اجتماعی تعاون

ارزش های اساسی تعاونی ها

كرایك استاد دانشگاه كانادا كه مطالعات زیاد در باب تعاون ها دارد ارزش ها اساسی تعاونی را به صورت زیر دسته بندی كرده است :

1-  كمك متقابل : الف) تعاون یا یكپارچگی   ب) اقتصاد        ج) مسئولیت اجتماعی

2-  برابری : انصاف، حقوق و آزادگی : الف) مشاركت           ب) دموكراسی

ج) آزادگی

3- عدالت اقتصادی : الف) برابری        ب) مشاركت اقتصادی             ج) تأمین كیفیت زندگی (طالب 1382‌: 118)

كی ون سو پس از ارائه دلایل چندی برای طرح ارزش های تعاونی در كشورهای آسیایی تحت عنوان ارزش های اسیایی به مقولات زیر اشاره دارد :

الف ) ارزشهای اقتصادی :

1- ارتباط منافع

2- پیشرفت اقتصاد زندگی

3- تدارك خدمت واحد

4- توسعه اقتصادی منطقه

ب) ارزش های اجتماعی :

1-اجرای اصل انسانگرایی

2- یاری متقابل

3- همبستگی اعضا

4- نوع دوستی اعضا

5- خود باوری در زندگی ( طالبی 1382: 120-119)

احترام به رأی و نظر دیگران

این امر زیر بنای دموكراسی است وتعاونی پرچمدار آن است زیرا در جلسات مجمع عممی و هیأت مدیره رأی اكثریت ملاك است. اقلیت باید به نظر اكثریت احترام بگذارند و هرگاه این امر در جامعه نهادینه شود زمینه برقراری دموكراسی در جامعه برقرار می شود.(مهرانفره :‌159)

نقش اجتماعی تعاون :

تعاونی از تعدادی انسان به عنوان عضو تشكیل می گردد.سپس تعاوی ماهیتی اجتماعی دارد و نتایج حاصله از كار دسته جمعی اعضا به جامعه باز می گردد به عبارت دیگر اساس كار تعاونی همیاری، همفكری، همكاری، وحدت عملی و اتحاد است و اگر از طریق آموزش این مفاهیم به نحو شایسته به اعضا منتقل گردد، مسلماً اعضا با توان بیشتری در امور تعاونی همكاری خواهند نمود و تعاوی شكوفا می گردد. اصول و مفاهیمی مانند مسئولیت پذیری اجتماعی، خودیاری، همبستگی فلسفه ذخیر قانونی و مازاد برگشتی در تعاونی و عدالت اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشند. اگر این مفاهیم در اعضای تعاونی نهادینه گردد اثرات مبتنی در رشد و شكوفای تعاونی خواهند داشت . ( مهرانفر  : 58)

ذخیره قانونی :

اصلی است كه در تعاونی برای امور اجتماعی و عالم المنفعه در نظر گرفته شده است، و پول آن قابل تقسیم بین افراد نیست از این اصل اقتصادی در جامعه، تأثیرات زیادی خواهد داشت و یكی از آثار اجتماعی تعاون است. ( همان : 60)

عدالت اجتماعی

از آنجا مالكیت در تعاونی مختلط است و صرفاً مالكیت خصوصی حاكم نیست و مالیكتی تعاونی و اجتماعی در تعاونی حاكم است و درآمد تعاونی به مقدار محدودی به عنوان سود به سهم تعلق می گیرد و بیشتر درآمد تعاونی به عنوان مازاد برگشتی، ذخیره قانونی و ذخیره آموزش بین اعضاء فعالیت های اجتماعی و  فعالیت های خیریه و  فعالیت های آموزش تقسیم می شود. لذا عدالت اجتماعی از طریق تعاونی در جامعه برقرار خواهد شد، زیرا قانون شركت های تعاونی میزان سهام قابل خریداری در شركت های تعاونی را برای اعضا مساوی تعیین نموده است این محدودیت موجبات تعادل نسبی را در میزان سرمایه و سهام عادی اعضا تضمین می كند و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می نماید. (همان : 66)


آزادی و برابری :

آزادی در جامعه موقعی برقرار می شود كه اقتصاد پشتوانه آن باشد و مردم از لحاظ اقتصادی زیاد اختلاف نداشته باشند و این نظام تعاونی است كه از ماندن ثروت دردست عده ای خاص جلوگیری می كند و اعضای تعاونی عادلانه ازفواید تعاونی بهره مند می شوند و برابری نسبی اقتصادی در جامعه برقرار می شود تا بتواند به صورت نسبتاً مساوی از آزادی بهره مند شوند و جامعه ای با همبستگی اجتماعی بوجود آید. ( همان : 61)

عملكرد اجتماعی شركت

را در موضوعات زیر بررسی كرده ایم :

1- اشتغال زایی در شركت :

درزمینه اشتغال از زمان تأسیست تاكنون فقط یك نفر حسابدار، آن هم در سال جاری استخدام كرده و به جز آن فرصت شغلی نداشته است.

2- رابطه شركت با محیط زیست :

با توجه به اینكه شركت پروانه بهره برداری دارد محیط زیست منطقه را تأكید كرده است و از راه صنایع و معادن مجوز تهیه كرده است. رفت و آمد زیاد كامیون به علاوه مجاور بودن در كنار پایانه بار باعث شده كه این مكان در داخل شهر نباشد تهیه و در انتخاب این زمین خود اعضا اختیاری نداشته اند بلكه اداره صنایع و معادن و سازمان مسكن این زمین را به این شركت واگذار كرده اند