توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل حسابدار


فهرست مطالب

 

آشنایی با حسابداری.. 4

کار حسابدار چیست؟. 4

حسابدار به عنوان رییس حسابداری.. 4

ارتقاء از حسابداری به مدیریت مالی.. 5

حسابداری در حوزه های تخصصی.. 5

ساعت و محل کار حسابدار. 5

وظایف حسابدار. 5