توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل حسابرس


فهرست مطالب

 

حسابرس کیست ؟. 4

مهارت های مورد نیاز حسابرس کدامند ؟. 4

تقسیم بندی حسابرسان.. 4

محل کار و ساعت کار حسابرس... 5

وظایف و مسئولیت های حسابرس... 5

شغل حسابرسی برای شما مناسب است اگر…... 6