توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل تحلیلگر مالی


فهرست مطالب

 

شغل تحلیل گر مالی در نگاه اول. 4

حوزه های کار تحلیل گر مالی.. 4

کار تحلیل گر مالی چیست؟. 4

محیط کار و ساعات فعالیت تحلیلگر مالی.. 4

مسئولیت ها و وظایف تحلیل گر مالی.. 5

شخصیت شناسی تحلیل گر مالی.. 5