توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل کارشناس آموزش


فهرست مطالب

 

اهمیت و جایگاه آموزش سازمانی در دنیای امروز. 4

کار کارشناس آموزش و مدیر آموزش چیست؟. 4

وظایف بخش آموزش... 5

شخصیت شناسی کارشناس آموزش... 6