توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مدیر فروش


فهرست مطالب

 

کار مدیر فروش چیست؟. 4

ساعت کار و محل کار مدیر فروش... 4

مسئولیت ها و وظایف مدیر فروش... 5