توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل ممیز مالیاتی


فهرست مطالب

 

کار ممیز مالیاتی ( کارشناس امور مالیاتی ) چیست؟. 4

اهمیت شغل کارشناس امور مالیاتی.. 4

محیط کار و ساعات فعالیت.. 4

مسئولیت ها و وظایف کارشناس امور مالیاتی.. 5

تحصیلات مورد نیاز و نحوه ورود به شغل ممیز مالیاتی.. 6

مهارت و دانش مورد نیاز. 6