توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مدیر مالی


فهرست مطالب

 

معرفی شغل مدیر مالی.. 4

مدیر مالی از گذشته تا حال. 4

نقش مدیر مالی در حوزه های مختلف.. 4

مسئولیت ها و وظایف مدیر مالی.. 5

شخصیت شناسی مدیر مالی.. 5