توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مدیر تولید


فهرست مطالب

 

آشنایی با کار و وظایف مدیر تولید ( مدیر کارخانه ). 4

ارتباط مدیر تولید با سایر بخشها 4

محیط کار و ساعات کاری.. 5

مسئولیت ها و وظایف مدیر تولید. 5

وضعیت استخدام  مدیر تولید در ایران.. 6

وضعیت استخدام مدیر تولید در برخی از کشورهای جهان.. 6

حقوق و  درآمد مدیر تولید در ایران.. 6

درآمد مدیر تولید در برخی از کشورهای جهان.. 7