توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مدیر کنترل پروژه


فهرست مطالب

 

آشنایی با کار مدیر کنترل پروژه و  وظایف او. 4

ساعات کار و محیط کار مدیر کنترل پروژه. 4

وظایف مدیر کنترل پروژه. 5

شخصیت شناسی مدیر کنترل پروژه. 5