توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مهندس شهرسازی


فهرست مطالب

 

وظایف مهندس شهرسازی.. 5

مهارت و توانمندی های مورد نیاز مهندس شهرسازی.. 6

تحصیلات لازم برای ورود به شغل مهندسی شهرسازی.. 8

بازارکار ، آینده شغلی و فرصت های استخدامی مهندس شهرسازی.. 8

درآمد مهندس شهرسازی.. 9

شخصیت های مناسب شغل مهندسی شهرسازی.. 10